DRONU FILMU FESTIVĀLA CEĻOJUMS LAIKĀ'22

NOLIKUMS

2022.gada dronu filmu festivāla nolikums

Kvadrokoptera (turpmāk-drona) filmu festivāla Ceļojums laikā'22  "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" Novadi

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt drona lietošanu un iespējas.

1.2. Iepazīstināt ar Latvijas novadiem pēc reformas.

1.3. Popularizēt uzturēšanos svaigā gaisā, brīvā dabā un ainaviski skaistā vidē.

1.4. Sagatavot filmu, kurā Latvijas karti veido sižeti par 43 novadiem (7 pilsētas un 36 novadi)

2. Festivāla vadība

2.1. Festivālu organizē biedrība "GODI.LV" sadarbībā ar ...

2.2. Festivāla direktors - Vārds Uzvārds (+371 , e-pasts).

3. Vieta un laiks

3.1. Festivāls notiek no 06.02.2022. līdz 21.12.2022.

3.2. Festivāla dalībnieku reģistrācija un filmu iesūtīšana no 21.03.2022 līdz 21.09.2022.

3.3. Dalībnieku reģistrācija un filmu iesniegšana notiek elektroniski.

4. Dalībnieku vecums

Festivālā nav dalībnieku vecuma ierobežojuma.

5 Dalības maksa un reģistrācija

5.1. Dalībnieku pieteikšanās notiek internetā - www.dronufestivals.lv.

Reģistrācija tiek atvērta 2022. gada 21.martā.

5.2. Dalības maksa ir 5 EUR. Dalības maksa ir noteikta kā reģistrācijas apstiprinājums, kā apliecinājums, ka persona pati vai tās pārstāvis ir piekritis festivāla nolikumā ietvertajiem dalības noteikumiem.  Veiktajam dalības maksājam ir paraksta spēks pēc festivāla noteikumiem.

5.3. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, dalības maksa netiek atmaksāta.

5.4. Dalības maksa netiek atmaksāta arī Force Majeure gadījumos.

5.5. Reģistrējoties samaksa veicama:

Biedrība "GODI.LV",

Reģ. nr. 40008288974

adrese: Rozes, Bramaņi, Pelēču pag., Preiļu novads.

Konta nr. LV45HABA0551050071868

AS Swedbank,

Maksājumā obligāti norādīt : vārds, uzvārds, "Dronu filmu festivāls Ceļojums laikā'22" Novada nosaukums.

6. Filmas formāts un sižets.

6.1. Dalībnieks apņemas filmēt pieteikumā norādīto novadu, ietverot filmā gan novada pagastus, gan pilsētas (ne tikai novada centru).

6.2. Filmas maksimālais garums ir 80 sekundes.

6.3. Filma jāiesniedz  MP4 (AVC) formātā.

6.4. Filmas sižetam ir jāsatur festivāla tēma "Ceļojums laikā' 22 "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" Novadi."

6.5. Filma var saturēt arī mūziku, par autortiesībām, kas ir saistītas ar mūziku, atbildību uzņemas filmas autors.

6.6. Festivālā var piedalīties filma, kas iepriekš nav publiski demonstrēta.

7. Apbalvošana

7.1. Tiks apbalvoti absolūtie uzvarētāji (1.- 3. vietas ieguvēji)

7.2. Labākas 43 filmas (viena par katru novadu) tiks izmantotas filmas par Latviju tapšanā. Filmu autori tiks nosaukti kā līdzautori.

8. Izdevumi.

8.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar filmēšanu un filmas sagatavošanu, sedz pats autors.

8.2. Festivāla organizators sedz izdevumus, kas saistīti ar kopējas filmas sagatavošanu.

9. Vērtēšana.

9.1. Labākas filmas noteiks kvalificēta žūrija, kuras sastāvs tiks nosaukts 6.11.20221., publicējot to mājas lapā www.dronufestivals.lv

9.2. Vērtēta tiks gan filmas atbilstība festivāla mērķiem, gan tas vai ir iekļauti visi novadā esošie pagasti, pilsētas, gan mākslinieciskais redzējums un noformējums.  

9.3. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir atklājies, ka ir iesūtīts plaģiāts vai notikusi filmu kopēšana, ja atklājas, ka ir pārkāptas autortiesības.

10. Autortiesības

10.1. Tiesības demonstrēt uz festivālu iesūtītās filmas tiek nodotas festivāla organizētājam. Filmu autoram nav tiesības demonstrēt iesūtīto materiālu, ja šādu atļauju nav devis festivāla organizētājs.

11. Vispārīgie noteikumi

11.1.

11.2. Reģistrējoties festivāla, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, tādejādi nodrošinot sacensību kvalitatīvu darbību.

12. Izmaiņas nolikumā

12.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 25.08.2021.

12.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.