"DRONU KRŪMU GONKA"

NOLIKUMS

2022.gada _______ sacensību nolikums

Kvadrokoptera (turpmāk-drona) pilotēšanas sacensības "Dronu krūmu gonka"

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt drona lietošanu un iespējas.

1.2. Popularizēt uzturēšanos svaigā gaisā, brīvā dabā un ainaviski skaistā vidē.

1.3. Popularizēt Partnera nosaukums vai vieta

2. Sacensību vadība

2.1. Sacensības organizē biedrība "GODI.LV" sadarbībā ar partneris- pašvaldība.

2.2. Sacensību direktors - Vārds Uzvārds (+371 , e-pasts), sacensību galvenais tiesnesis- Vārds Uzvārds

.

3. Vieta un laiks

3.1. Sacensību norises datums - 2021. gada ________.

3.2. Sacensību starts un finišs - Vieta.

4. Trases

30 m

Starts - 15.maijā plkst. 11.00.

Pusfināls - plkst.13.00.

Fināls - plkst. 15.00

Apbalvošana - plkst. 16.30.

60 m

Starts - 15.maijā plkst. 11.00.

Pusfināls - plkst.13.00.

Fināls - plkst. 15.00

Apbalvošana - plkst. 16.30.

100 m

Starts - 15.maijā plkst. 11.00.

Pusfināls - plkst.13.00.

Fināls - plkst. 15.00

Apbalvošana - plkst. 16.30.

5. Dalībnieku vecuma grupas

Sacensībās atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri starta dienā ir sasnieguši šādu vecumu:

Distance: 30m, drona lidojums līdz 10 min.- piedalās bērni līdz 10 g.v.

Distance: 60m, drona lidojums līdz 15 min.- piedalās visas vecuma grupas

Distance: 100m, drona lidojums virs 15 min.- piedalās visas vecuma grupas

Sacensībās 60m un 100m distancēs var piedalīties jebkura vecuma dalībnieks, par noteicošo šajās klasēs tiks ņemti vērā dronu parametri. Gados jauniem dalībniekiem piedalīšanās sacensībās ar nosacījumu, ka kāds no vecākiem sacensību laikā atrodas trases pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka pilotēšanas spēju un atbilstību distancei.

6. Dalības maksa un reģistrācija

6.1. Dalībnieku pieteikšanās notiek internetā - www.dronufestivals.lv.

Reģistrācija tiek atvērta 2021. gada 15. februārī.

6.2. Dalības maksa ir vienāda visām grupām.

Reģistrēšanās un dalības apmaksas datums

Dalības maksa 10EUR, ja reģistrācija un apmaksa notiek no 00.00.21.-00.00.2021.

Dalības maksa 15EUR, ja reģistrācija un apmaksa notiek no 00.00.21.-00.00.2021.

Dalības maksa 20EUR, ja reģistrācija un apmaksa notiek uz vietas 00.00.2021.

6.3. Dalības maksā ietilpst: personalizēts dalībnieka numurs (dalībniekiem, kas reģistrējusies līdz 00.00.2021.), piemiņas balvas visiem finišējušiem dalībniekiem, rezultātu uzskaite finišā, trases marķējums, tiesnešu darbs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā un sacensību organizatoriskie izdevumi.

6.4. Ja dalībnieks atsauc savu dalību, dalības maksa netiek atmaksāta.

6.5. Dalības maksa netiek atmaksāta arī Force Majeure gadījumos.

6.6. Reģistrējoties samaksa veicama:

Biedrība "GODI.LV",

Reģ. nr. 40008288974

adrese: Viestura iela 12A-21, Cēsis, LV4101,

Konta nr. LV45HABA0551050071868

AS Swedbank,

Maksājumā obligāti norādīt : vārds, uzvārds, distance, "Dronu krūmu gonka".

6.7. Numuru saņemšana un jaunu dalībnieku reģistrācija, sākot no plkst. 10.00 Vietas nosaukums estrādē.

7. Dronu pilotētāja veselības stāvoklis un ekipējums

7.1. Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību attiecīgās distances veikšanai un apliecina to ar parakstu, saņemot dalībnieku numuru. Dalībniekam ierašanās un dalība sacensībās ir pieļaujama vienīgi ar aizsargķiveri un aizsargbrillēm.

7.2. Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

7.3. Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai risinātu radušos situāciju un sazinātos ar sacensību organizatoriem pa tālruni +371  .

7.4. Sacensību organizatori pilnvarojuši trases tiesnešus sekot sacensību norisei tā, lai tiktu maksimāli ievēroti pašpietiekamības noteikumi, izslēdzot jebkādu dalībnieka atbalstītāja palīdzību, izņemot gadījumu, ja ir nepieciešama mediķu palīdzība.

7.5. Līdzjutēji nedrīkst atrasties sacensību laikā blakus dalībniekam, nedrīkst palīdzēt drona sagatavošanā pacelšanai un nedrīkst palīdzēt drona noņemšanā pēc lidojuma, kā arī nedrīkst atrasties kopā ar dalībnieku trasē sacensību laikā.

7.6. Sacensību gaitā tiesnešiem ir tiesības dalībnieku uz laiku apturēt, lai sakārtotu dalībnieka vai drona numuru, ja tas ir atplīsis vai citādi nav redzams.

7.7. Obligātais ekipējums visiem sacensību dalībniekiem:

Aizsargķivere un aizsargbrilles

7.8. Obligātais ekipējums jāsaglabā līdz sacensību beigām, un trases tiesnešiem ir tiesības veikt obligātā ekipējuma pārbaudi.

8. Apbalvošana

8.1. Tiks apbalvoti absolūtie uzvarētāji (1.- 3. vietas ieguvēji) katrā distancē.

8.2. Katrs finišētājs saņems piemiņas balvu.

9. Trases marķējumi

9.1. Trases marķētas ar sarkanbaltām lentām pie koku un krūmu stumbriem un zariem.

9.2. Marķējumi tiks izvietoti 1 dienu pirms sacensību sākuma un novākti sacensību dienas beigās.

9.3. Marķējumus nebojā un neplēs, un, ja redzi, ka tas ir izdarīts, novieto vai piesien marķējumu atpakaļ.

10. Tiesāšana, sodi un diskvalifikācija

10.1. Rezultātu fiksēšanai tiek izmantota elektroniskā laika kontroles sistēma.

10.2. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un sacensību nolikumā minētās prasības.

10.3. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku tādā gadījumā, ja ir redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

10.4. Jebkura palīdzības sniegšana dalībniekiem no malas ir aizliegta, ja vien tā nav mediķa palīdzība. Šā noteikuma neievērošanas gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts.

10.5. Sodi par sacensību "Dronu krūmu gonka" nolikuma pārkāpumiem:

Trūkst obligātā ekipējuma pozīcija: diskvalifikācija;

Neatļauta palīdzība dalībniekiem trasē: diskvalifikācija;

Palīdzības nesniegšana citiem dalībniekiem nepieciešamības gadījumā: diskvalifikācija;

11. Foto

Sacensību laikā starta/finiša vietā, kā arī trasē atsevišķās vietās darbosies fotogrāfi, kas piefiksēs sacensību gaitu. Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

12. Vispārīgie noteikumi

12.1. Visiem dalībniekiem jāievēro savstarpējās laipnības un palīdzības noteikumi - neatteikt palīdzību traumu un citu problēmu gadījumos.

12.2. Nedrīkst atstāt atkritumus, piemēram, izlietotu preču iepakojumus. Tie jānogādā līdz tuvāk esošajiem atkritumu maisiem.

12.3. Sacensību trases vietām ir savienotas ar parkā esošajā takām un pārejām, tāpēc tās šķērsojot vai pārvietojoties pa tām, ir jāievēro personiskā drošība.

12.4. Sacensību trase nav organizatoru privāta teritorija, un tāpēc ar cieņu un izpratni jāizturas pret citiem tur esošiem cilvēkiem un saimniecisko rosību. Ar cieņu un izpratni jāizturas pret sacensību brīvprātīgajiem darbiniekiem un tiesnešiem.

12.5. Ja redzat, ka trasē dalībniekam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, zvaniet uz norādīto mobilā tālruņa numuru un palīdziet līdz atnāks palīdzība.

12.6. Pilotējot dronu, veicot apdzīšanas manevru, tas jādara neapdraudot savu vai citus dronus, jāizturas pieklājīgi.

12.7. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mēnesis un datums) apkopošanai un publiskošanai atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. un 2. punktam, tādejādi nodrošinot sacensību kvalitatīvu darbību.

13. Izmaiņas nolikumā

13.1. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā līdz 00.00.2021.

13.2. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.